قبولی 100% تضمینی در کلیه امتحانات بین المللی

به جهت حجم عظیم مراجعات لطفا ابتدا از قسمت سوالات متداول بازدید نمائید و سپس با ما تماس بگیرید

برای اخذ مدارک جدید ماکروسافت بر اساس رایانش ابری یا Cloud Computing با ما تماس بگیرید.

 

خبر بسیار فوری و مهم از آزمونهای مایکروسافت!!!

فراموش نکنید پس از قبولی توسط  هر شرکتی ریپورت Prometric را دریافت نمائید تا بدانید واقعا در چه کشوری  آزمون برگزار شده .ادامه مطلب...

از این پس مدارک خود را با کارنامه آزمون(Score Report)همراه با مهر برجسته مرکز آزمون از ما بخواهید.

 

 مدارک فیزیکی مایکروسافت را درب منزل تحویل بگیرید

 

برای اطلاع از ریز امتحانات هر مدرک روی آن کلیک نمائید.  

MCDBA - MCP - MCSA -MCSE - MCSD.NET - MCAD.NET -MCSE2003 SECURITY- MCSE2003 MESSAGING - MCITP

جدید: ارتقاء و بروز رسانی مدرک MCSE 2003 به MCITP 2008

 MCSE (Microsoft Certified System Engineer)اطلاعات کامل در مورد مدرک و امتحانات بین المللی

 

 CCNA (Cisco Certified Network Associate)اطلاعات کامل در مورد مدرک و امتحانات بین المللی

 

List of all Microsoft Certifications:
MCDBA
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-431 - Microsoft SQL Server 2005 Implementation & Maintenance
70-441 - Designing Database Solutions by Using MS SQL Serv 2005 (9 Case Studies)
MCP
70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
MCSA
70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
MCSD .NET
70-553(CSHARP) - UPGRADE:MCSD MS.NET Skills to MCPD Entpse App Dvlpr Pt1
70-553(VB) - UPGRADE:MCSD MS.NET Skills to MCPD Entpse App Dvlpr Pt1
70-554(CSHARP) - UPGRADE:MCSD MS.NET Skills to MCPD Entpse App Dvlpr Pt2
70-554(VB) - UPGRADE:MCSD MS.NET Skills to MCPD Entpse App Dvlpr Pt2
MCSE
70-089 - Planning, Deploying, and Managing Microsoft Systems Management Server 2003
70-235 - TS: Developing Business Process and Integration Solutions Using BizTalk Server 2006
70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
70-282 - Microsoft Designing, Deploying, and Managing a Network Solution for a Small- and Medium-Sized Business
70-284 - Microsoft Installing, Configuring, and Administering Microsoft  2003 Server
70-285 - Microsoft Designing a Microsoft Exchange Server 2003 Organization (12 Case Studies with 63 Practice Exam Questions With Explanations)
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-294 - Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 AD Infrastructure
70-297 - Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure (12 Case Studies)
70-298 - Designing Security for a MS Windows Server 2003 Network (13 Case Studies)
70-299 - Microsoft Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network
70-350 - Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004
70-431 - Microsoft SQL Server 2005 Implementation & Maintenance
70-441 - Designing Database Solutions by Using MS SQL Serv 2005 (9 Case Studies)
MCAD .NET
70-551(CSHARP) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Dvlpr by Using the MS.NET Frmwk
70-551(VB) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Dvlpr by Using the MS.NET Frmwk
70-552(C++) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Wdws Dvlpr by Using MS.NET Frmwk
70-552(CSHARP) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Wdws Dvlpr by Using MS.NET Frmwk
70-552(VB) - UPGRADE:MCAD Skills to MCPD Wdws Dvlpr by Using MS.NET Frmwk
MCSA 2003
70-235 - TS: Developing Business Process and Integration Solutions Using BizTalk Server 2006
70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
70-284 - Microsoft Installing, Configuring, and Administering Microsoft Exchange 2003 Server
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-299 - Microsoft Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network
MCSE 2003
70-089 - Planning, Deploying, and Managing Microsoft Systems Management Server 2003
70-235 - TS: Developing Business Process and Integration Solutions Using BizTalk Server 2006
70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
70-281 - Planning, Deploying, and Managing an Enterprise Project Management Solution
70-282 - Microsoft Designing, Deploying, and Managing a Network Solution for a Small- and Medium-Sized Business
70-284 - Microsoft Installing, Configuring, and Administering Microsoft Exchange 2003 Server
70-285 - Microsoft Designing a Microsoft Exchange Server 2003 Organization (12 Case Studies with 63 Practice Exam Questions With Explanations)
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-294 - Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 AD Infrastructure
70-297 - Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure (12 Case Studies)
70-298 - Designing Security for a MS Windows Server 2003 Network (13 Case Studies)
70-299 - Microsoft Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network
70-350 - Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004
70-431 - Microsoft SQL Server 2005 Implementation & Maintenance
70-441 - Designing Database Solutions by Using MS SQL Serv 2005 (9 Case Studies)
70-620 - TS: Microsoft Windows Vista, Configuring
MCSE 2003 Security
70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-294 - Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 AD Infrastructure
70-298 - Designing Security for a MS Windows Server 2003 Network (13 Case Studies)
70-299 - Microsoft Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network
MCDST
70-271 - Microsoft Supporting Users and Troubleshooting a MS Windows XP OS
70-272 - Supporting Users and Troubleshooting Desktop Applications
70-621 - Pro: Upgrading your MCDST Certification
MCSE 2003 Messaging
70-270 - Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional
70-284 - Microsoft Installing, Configuring, and Administering Microsoft Exchange 2003 Server
70-285 - Microsoft Designing a Microsoft Exchange Server 2003 Organization (12 Case Studies with 63 Practice Exam Questions With Explanations)
70-290 - Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment
70-291 - Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-293 - Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
70-294 - Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 AD Infrastructure
70-297 - Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure (12 Case Studies)
70-298 - Designing Security for a MS Windows Server 2003 Network (13 Case Studies)
MCITP
70-236 - TS:Configuring Exchange Server 2007
70-237 - PRO:Designing Messaging Solutions with MS Exchange Server 2007
70-238 - Pro: Deploying Messaging Solutions w/MS Exchange Server 2007
70-431 - Microsoft SQL Server 2005 Implementation & Maintenance
70-441 - Designing Database Solutions by Using MS SQL Serv 2005 (9 Case Studies)
70-442 - PRO: Designing and Optimizing Data Access by Using Microsoft SQL Server 2005 (10 Case Studies)
70-443 - PRO: Designing a Database Server Infrastructure by Using Microsoft SQL Server 2005 (7 Case Studies)
70-444 - Optimizing and Maintaining a Database Administration Solution by Using SQL Server 2005
70-446 - PRO:Design a Business Intelligence Infrastrure Usi MS SQL Server 2005
70-447 - UPGRADE: MCDBA Skills to MCITP Database Administrator by Using Microsoft SQL Server 2005 (10 Case Studies)
70-621 - Pro: Upgrading your MCDST Certification
70-622 - Pro:Microsoft Desktop Support-Enterprise
70-623 - Pro:Microsoft Desktop Support Consumer
70-633 - TS: Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects
70-640 - TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
70-642 - TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
70-643 - TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring
70-646 - PRO: Windows Server 2008, Server Administrator
70-647 - PRO: Windows Server 2008, Enterprise Administrator
70-649 - TS:Upgrading MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008
MCPD
70-526 - TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Windows-Based Client Development (CSHP)
70-528 - MS.NET Framework 2.0-Web-based Client Development
70-536 TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation
70-547 - PRO: Designing and Developing Web-Based Applications by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)
70-547(CSHARP) - PRO:Design and Develop Web-Basd Apps by Using MS.NET Frmwk
70-547(VB) - PRO:Design and Develop Web-Basd Apps by Using MS.NET Frmwk
70-548 - PRO: Designing and Developing Windows-Based Applications by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)
70-548(C++) - PRO:Design & Develop Windows-Based Appl by Using MS.NET Frmwk
70-548(CSHARP) - PRO:Design & Develop Wdws-Based Appl by Using MS.NET Frmwk
70-548(VB) - PRO:Design & Develop Wdws-Based Appl by Using MS.NET Frmwk
70-549 - PRO: Designing and Developing Enterprise Applications by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)
70-549(C++) - PRO:Design & Develop Enterprise Appl by Using MS.NET Frmwk
70-549(CSHARP) - PRO:Design & Develop Enterprise Appl by Using MS.NET Frmwk
70-549(VB) - PRO:Design & Develop Enterprise Appl by Using MS.NET Frmwk
70-551 - UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Web Developer by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)
70-552 - UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Windows Developer by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)
70-553 - UPGRADE: MCSD Microsoft .NET Skills to MCPD Enterprise Application Developer: Part 1 (CSHP)
70-554 - UPGRADE: MCSD Microsoft .NET Skills to MCPD Enterprise Application Developer: Part 2 (CSHP)
MCTS
70-235 - TS: Developing Business Process and Integration Solutions Using BizTalk Server 2006
70-236 - TS:Configuring Exchange Server 2007
70-401 - MS System Center Configuration Manager 2007, Configuring
70-445 - TS:MS SQL Server 2005 Business Intelligence-Implementation & Maintaince
70-510 - TS:Visual Studio 2005 Team Foundation Server
70-526 - TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Windows-Based Client Development (CSHP)
70-528 - MS.NET Framework 2.0-Web-based Client Development
70-529 - TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Distributed Application Development (CSHP)
70-536 TS: Microsoft .NET Framework 2.0 - Application Development Foundation
70-551 - UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Web Developer by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)
70-552 - UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Windows Developer by Using the Microsoft .NET Framework (CSHP)
70-553 - UPGRADE: MCSD Microsoft .NET Skills to MCPD Enterprise Application Developer: Part 1 (CSHP)
70-554 - UPGRADE: MCSD Microsoft .NET Skills to MCPD Enterprise Application Developer: Part 2 (CSHP)
70-620 - TS: Microsoft Windows Vista, Configuring
70-624 - TS: Deploying and Maintaining Windows Vista Client and 2007 Microsoft Office System Desktops
70-630 - TS:Configuring Microsoft Office SharePoint Server 2007
70-631 - TS:Configuring Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
70-632 - TS: Microsoft Office Project 2007, Managing Projects
70-633 - TS: Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects
70-640 - TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
70-642 - TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
70-643 - TS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring
70-648 - TS: Upgrading MCSA on Windows Server 2003 to Windows Server 2008
70-649 - TS:Upgrading MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008
MCSE 2000 to MCSE 2003 Upgrade
CRM
MB2-421 - CRM 3.0 Installation & Configuration
MB2-422 - CRM 3.0 Customization
MB2-423 - CRM 3.0 Applications
MCSA 2008
70-620 - TS: Microsoft Windows Vista, Configuring
70-624 - TS: Deploying and Maintaining Windows Vista Client and 2007 Microsoft Office System Desktops
70-642 - TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
70-648 - TS: Upgrading MCSA on Windows Server 2003 to Windows Server 2008
MCSE 2008
70-236 - TS:Configuring Exchange Server 2007
70-620 - TS: Microsoft Windows Vista, Configuring
70-649 - TS:Upgrading MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008
Other

Active Directory Certificate Services in Windows Server 2008 from SkillSoft

Active Directory Objects in Windows Server 2008 from SkillSoft

Microsoft Updating Your Application Infrastructure Technology Skill To Windows Server 2008

ASP.NET 2.0 Data Access and Data-Binding from LearnVisualStudio.NET

23 Best Hacking Videos [High Quality Videos]

Testout C# for Programmers Course Suite

C# Webcast Learn from Bill Steele

Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2007 Online

Recovering Messaging Servers and Databases using Microsoft Exchange Server 2007

Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server 2007

Configuring and Troubleshooting Internet Information Services (IIS) in Windows Server 2008

Maintaining and Troubleshooting Windows Vista Computers

Unix Shell Fundamentals Tutorials

 

LAN Setup Video Tutorial فیلم آموزشی نصب و راه اندازی یک شبکه محلی

Acceptance Mark

 
نرخ طلا و ارزدلار آزاد
Certification exams vendors
 3COM
 Adobe
 Alcatel-Lucent
 Avaya
 BICSI
 Check Point
 Cisco
 Citrix
 CIW
 CompTIA
 CWNA
 ECCOUNCIL
 EMC
 Exam Express
 Exin
 HP
 IBM
 ISC
 ISEB
 Juniper
 Lotus
 LPI
 Microsoft
 Network Appliance
 Nortel
 Novell
 Oracle
 PMI
 Red Hat
 SAS Institute
 Sun
 Teradata
 Tibco
 VMware

Hot Certification exams
Avaya
Avaya
Check Point
CCSA NGX
CCSE NGX
CCMSE
CCSPA
Cisco
CCDA
CCDP
CCIP
CCNA
CCIE
CCSP
CCNP
CCVP
Citrix
CCEA XP
CCEA 4.0
CompTIA
A+
Security+
CTT+
Network+
Server+
Linux+
Project+
RFID+
CWNA
CWNA
CWSP
ISC
CISSP
SSCP
Juniper
JNCIA
JNCIS
Microsoft
MCDBA
MCP
MCSD .NET
MCSE
MCAD .NET
MCSA 2003
MCSE 2003
MCSE 2003 Security
MCDST
MCSE 2003 Messaging
MCITP
MCPD
MCTS
Nortel
NCDE
NCDS
NCSE
NCSS
Oracle
Oracle 9i DBA
10g DBA
PMI
Project Management Professional
Red Hat
RHCE
Sun
Solaris 9 SCSA
SCJP
Solaris 10 SCSA
SUN SCJD
VMware
VMware VCP